Нормативні документи

Нормативні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу
Організація освітнього процесу у КПІ ім. Ігоря Сікорського
Склад навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 • програм навчальних дисциплін і робочих програм кредитних модулів
 • підручників відповідно до програм навчальних дисциплін та/або конспектів лекцій
 • рекомендацій студентам щодо засвоєння КМ
 • планів практичних і семінарських занять
 • навчальних посібників до лабораторних робіт
 • навчального контенту – дидактичних та демонстраційних матеріалів до навчальних занять (завдань для практичних занять, мультимедійних презентацій, плакатів, макетів, моделей, комп’ютерних програм, інструкцій, текстів, довідників, стандартів, альбомів, схем, відео- й аудіо-записів тощо, призначених для супроводу навчального процесу)
 • варіантів індивідуальних семестрових завдань з КМ та рекомендацій до їх виконання (може бути частиною рекомендацій студентам щодо засвоєння КМ)
 • тем курсових проектів/робіт з навчальних дисциплін
 • навчальних посібників до курсових проектів/робіт
 • засобів діагностики для поточного та семестрового контролю результатів навчання з КМ та критеріїв оцінювання
 • завдань для проведення комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання рівня підготовки студентів для проведення акредитації спеціальності, моніторингу залишкових знань і вмінь
 • за рішенням кафедри – навчально-методичні матеріали дистанційного навчання (автоматизовані навчальні комплекси: відео-лекції, електронні підручники та практикуми, віртуальні лабораторні роботи, засоби тестового поточного контролю; методичні рекомендації щодо особливостей організації дистанційного і змішаного навчання тощо)
 • тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua
 • положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів
 • норми бального оцінування рейтингування науково-педагогічних працівників http://osvita.kpi.ua
Рекомендації щодо розробки навчально – методичних матеріалів
 • Рекомендації щодо розробки опису освітньо – професійних програм та навчальних планів
  1. Макет опису освітньо – професійної програми
  2. Макет навчального плану
 • Рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів та силабусів
  1. Макет робочого навчального плану
  2. Макет силабусу кредитного модуля
 • Рекомендації щодо розробки навчально – методичного забезпечення навчальних дисциплін
  1. Рекомендації щодо розробки підручника
  2. Рекомендації щодо розробки посібника
  3. Рекомендації щодо розробки дистанційного курсу