Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Порівняння характеристик одномасових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів» складає 66 сторінки тексту, 19 ілюстрацій, 4 таблиці, 18 бібліографічних посилань.

Мікромеханічні гіроскопи (ММГ) є електромеханічними системами, в яких енергія вимушених первинних коливань інерційної маси (ІМ) на пружному підвісі  при появі переносної кутової швидкості перетвориться в енергію вторинних коливань, які містять інформацію про вимірювану кутову швидкість. Це перетворення здійснюється унаслідок дії на ІМ сил  інерції Коріоліса при обертанні ІМ з переносною кутовою швидкістю, вектор якої перпендикулярний вектору кількості руху для поступальних первинних коливань ІМ.

Мета проекту - проведення порівняльного аналізу основних технічних характеристик одномасових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів

Результат проведеної роботи –Для досягнення мети

  1. Проведено аналіз сучасного стану мікромеханічних датчиків.
  2. Обрано дві основні конструкції гіроскопів на базі яких було проведено порівняльний аналіз.
  3. На основі побудованих математичних моделей руху двох типів гіроскопів, було виявлено, від яких основних параметрів залежать такі їх характеристики, як коефіцієнт передачі, поріг чутливості, роздільна здатність.
  4. Проведено  розрахунок жорсткісних характеристик пружних  підвісів одномасових ММГ, виявлено основні фактори, які впливають на точностні характеристики мікромеханічних гіроскопів.
  5. Розраховано основні характеристики та проведено порівняльного аналізу основних технічних характеристик одномасових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів.

Пояснювальна записка до ДР «Виконавчі елементи системи керування мікроспутником» складає 60 сторінок   тексту,  15 ілюстрацій, 2 таблиці, 1 структурна та 1 функціональна схеми.

Мета та актуальність теми. Тема дипломної роботи  «Виконавчі елементи системи керування мікросупутником». Мікросупутники,актуальні тому що, з їх допомогою,розвиток космічних досліджень буде не таким витратним. Керування кутовим рухом мікросупутника,– найбільш  складна та відповідальна частина бортового обладнання. В цій роботі визначається продуктивність роботи мікросупутника «КПІ» при використанні блоку керування системи – виконавчих елементів для орієнтації мікросупутників в просторі, моделювання роботи системи керування та алгоритм її роботи.

Пояснювальна записка до ДП «Канал вимірювання повітряного тиску для системи повітряних сигналів» складає 60 сторінки тексту, 4 таблиць, 12 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробка каналу вимірювання повітряного тиску для системи повітряних сигналів. Проведено огляд аналогів і вибір прототипу системи повітряних сигналів і частотних датчиків тиску,  розрахунок основних функціональних блоків, з яких складається система. Розглянуті основні конструктивні моменти, проведені розрахунки, що підтверджують працездатність вимірювального перетворювача.

Розроблено датчик тиску, який дозволяє вимірювати вхідний вимірюваний тиск з високою точністю. Проведено аналіз надійності системи, який показав що головним елементом, який забезпечує надійність є датчик тиску.

Ключові слова: частотний датчик тиску, прототип, наробіток на відмову, система повітряних сигналів.

Мета проекту – дослідження алгоритму роботи системи автоматичного керування (САК) поверненням безпілотного літального апарату (БПЛА) в точку старту за умови відсутності сигналу з супутникової навігаційної системи (СНС).

Результатом проведеної роботи – буде вивчення та аналіз сучасних систем керування. Розробка структурної схеми САК з використанням аерометричної системи навігації та магнітометричної системи орієнтації БПЛА. Висунення  вимоги до аерометричної системи та магнітометричної системи. На підставі всіх отриманих даних зможемо обрати контролер для реалізації розробленого алгоритму.

Сторінка 1 із 4

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17