Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Будім

Магістерська дисертація на тему «Метод аналізу безвідмовності системи повітряних сигналів на базі частотних датчиків тиску».

Система повітряних сигналів (СПС) призначена для видачі основної пілотажної інформації на покажчики контрольно-вимірювальних приладів у кабіні літака і на бортові системи.

Під безвідмовністю СПС розуміють властивість системи зберігати працездатність безперервно протягом деякого часу або деякого наробітку. Ця властивість особливо важлива для об'єктів, відмова в роботі яких пов'язана з небезпекою для життя людей. У багатьох технічних системах визначальний параметр (ВП), який домінує як «найслабша ланка» з точки зору параметричної безвідмовності, тобто є кількісною мірою її якості, має властивість з часом змінюватися і виходити за допустимі межі. В СПС на базі частотних датчиків повітряного тиску таким ВП є частота вихідного сигналу датчиків.

Актуальність дослідження полягає в тому, що розроблений метод дозволить знайти час до відмови СПС, що дасть змогу на практиці вчасно попередити відмови, а також керувати станом частотно-залежної системи, проводячи підрегулювання або змінюючи робочі режими такої системи.

Метою дослідження є розробка методу аналізу параметричної безвідмовності СПС з частотними датчиками тиску для підвищення економічної ефективності відомих методів аналізу надійності.

Об’єктом дослідження є параметрична надійність СПС.

Предметом дослідження є система повітряних сигналів на базі частотних датчиків тиску.

Новизна методу полягає в тому, що замість кількості досліджуваних об’єктів вперше використовується кількість інтервалів дослідження одного об’єкта, що значно підвищує економічну ефективність методу.

Практичне застосування методу полягає в тому, що маючи інформацію про реальне значення часу досягнення ВП граничного значення на етапі проектування СПС з частотними датчиками тиску, можна експериментально визначати і аналітично розрахувати показники параметричної надійності системи, тобто зробити обґрунтований прогноз про працездатність у майбутньому.

Ключові слова: система повітряних сигналів, частотний датчик тиску, параметрична надійність, визначальний параметр, наробіток до відмови, працездатність.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17