Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Хотаб

Магістерська дисертація присвячена дослідженню методів, які використовуються для вирішення задачі позиціонування в супутниковій навігаційній системі GPS та поліпшення точності визначення координат шляхом застосування робастних алгоритмів.

Актуальність роботи підтверджується постійним зростанням варіантів застосувань СНС в повсякденному житті.

Метою магістерської дисертації є вивчення залежності точності позиціонування від вибраного методу розрахунку та побудова ефективного робастного алгоритму визначення місцеположення на основі коду вільного доступу.

Перша частина дисертації присвячена аналізу алгоритмів, що застосовуються в приймачах СНС та відомих робастних алгоритмів.

В другій частині роботи наведено структурну схему будови приймача СНС. Проаналізовано фізичні моделі зовнішніх збурюючих факторів, що впливають на вимірювані псевдовіддалі.

В третій частині магістерської дисертації наведено детальний опис з доведенням розробленого робастного алгоритму позиціонування.

П’ятий розділ присвячений результатам дослідження та рекомендації щодо його використання.

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні задачі: проаналізовано статистичні характеристики фізичних моделей збурень, що враховуються при побудові алгоритмів позиціонування; порівняно існуючі алгоритми визначення координат та методи їх робастної оцінки; розроблено алгоритм робастного позиціонування та проведено його моделювання.

Ключові слова: супутникова навігаційна система, методи розв’язання, робастність.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17