Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Кучерявенко

Магістерська дисертація Кучерявенко І. О. під керівництвом доцента, к.т.н. Прохорчука А. В. «Геофізична навігаційна система» містить 104 сторінок, 5 плакатів, 52 використаних джерел.

З розвитком навігаційних методів з геофізичних полів Землі гостро постає питання вдосконалення методів і алгоритмів навігаційних систем, модифікації математичного апарату, який широко застосовується для цих цілей. Використання оптимальних методів побудови еталонних навігаційних карт дозволяє автоматизувати процес виділення потрібної інформації (ідентифікації навігаційних орієнтирів) методами порівняння зображень земної поверхні.

Для успішного вирішення цього завдання необхідно використання сучасного математичного апарату з нетрадиційних для задач навігації галузей знань і забезпечення реалізації алгоритмів в автоматичному режимі. Це:

* попередня обробка даних про значеннях геофізичного поля, яка вимагає залучення методів побудови організованих структур даних;

* виділення корисного сигналу з значень геофізичного поля;

* залучення методів теорії розпізнавання образів, інтерполяційних методів побудови карт для ідентифікації елементів зображень за каталогом еталонів.

Метою роботи є розробка геофізичної навігаційної системи по магнітному полю Землі, її алгоритмічного забезпечення безперервних карт магнітного поля земної поверхні.

Об'єкт дослідження є геофізична навігаційна система. Предмет дослідження ̶ алгоритми побудови еталонних карт магнітного поля, способи віддаленої підкачки інформації для забезпечення безперервної роботи системи.

Запропоновані алгоритми побудови безперервних карт магнітного поля на основі інтерполяції дозволили підвищити робастність зображення в умовах нестачі даних, збільшили швидкість побудови карти на основі структурованих дискретних даних, зменшити середню квадратичну помилку інтерполяції даних.

Запропоновані в роботі методи віддаленої безперервної подскачкі даних в реальному часі дозволили створити повноцінну систему обміну даних, що є необхідним при побудові навігаційної системи. На основі результатів зйомки магнітного поля поверхні і обробки растрових зображень була вирішена задача суміщення зображень.

Практичне значення проведених наукових досліджень і отриманих результатів полягає в створенні методів побудови еталонних карт фізичних полів Землі з використанням даних дистанційного зондування землі, отриманих за допомогою БПЛА і обробці їх цифровими фільтрами і забезпеченні використання в реальному часі отриманої інформації для вирішення навігаційного завдання.

Впровадження отриманих результатів має практичне значення і покладені в основу розробки безперервних карт магніного поля, використані для формування програмного забезпечення щодо завдань інтерполяції і передачі даних.

Тестовий програмний модуль, який був створений під час роботи, дозволив дослідити ряд модифікованих алгоритмів інтерполяції дискретних даних і показати їх ефективність на практичному матеріалі. Застосування розроблених методик дозволило створити геофізичну навігаційну систему, що працює в реальному часі.

За темою дисертації опубліковані наступні наукові роботи у фахових виданнях та тези на конференціях:

1) А. А. Пікенін, А. В. Прохорчук, І. А. Кучерявенко // Інформаційні системи, механіка та керування, випуск 10, НТУУ "КПІ", 2014 року, с.15-26.

2) Кучерявенко І., Прохорчук А. В. «Вибір оптимального методу інтерполяції для побудови еталонних карт геофізичної навігаційної системи» / / Механіко-технологічні системи і комплекси, випуск 52, НТУ «ХПІ», 2016, с.65-71.

Ключові слова: геофізична навігація, магнітне поле, методи інтерполяції, навігація по орієнтирах, безперервний обмін даними.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17