Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію магістранта Охотнікової О. Ю.

Магістерська дисертація Охотнікової О. Ю. під керівництвом доцента, к.т.н. Прохорчука О. В. «Астроінерціальна навігаційна система для безпілотного літального апарату» містить __ сторінок, __ плакатів, __ використаних джерел.

На сьогодні актуальним є підвищення якості та точності навігаційного забезпечення літальних апаратів. Це пояснює появу нових підходів в області розробки навігаційних систем для визначення їх координат та просторової орієнтації. Такі задачі вирішуються комплексуванням інерціальних гіроскопічних навігаційних систем, супутникових навігаційних систем та астровимірювальних систем. Таке поєднання разом з використанням сучасних засобів обробки інформації дає можливість оцінювати похибки датчиків первинної інформації для забезпечення високоточного перешкодозахищеного визначення параметрів просторового положення та кутової орієнтації БПЛА.         

Існують відомі реалізовані слабкозв’язанні та глибокоінтегрованні схеми комплексування систем, відмінність яких полягає в тому, що прогноз параметрів руху глибокоінтегрованних здійснюється за допомогою реалізованих алгоритмів числення самої БІНС з урахуванням керуючих впливів, отриманих на основі роботи алгоритмів оптимального фільтру.

Ставиться задача підвищення точності визначення кутової орієнтації БПЛА шляхом використання спостерігача Калманівського типу, до оцінювальних параметрів якого входять окрім похибок довготи широти швидкості ЛА та дрейфів гіроскопів та акселерометрів, ще й похибки астровізуючого пристрою. Оцінені похибки використовуються для корекції АВП. Виконання цих вимог актуальною науково-технічною задачею, що потребує вирішення.

Об’єктом дослідження є астроінерціальна навігаційна система. Предметом дослідження: алгоритм роботи астроінерціальної навігаційної системи. Новизна дисертації: розробка алгоритму роботи досліджуваної навігаційної системи, до математичної моделі якої входять додаткові параметри астровізуючого пристрою. Імітаційне моделювання системи відбувається в умовах збуреного руху (наприклад: температура, вітер, вібрації) безпілотного літального апарату. Практичне використання результатів може бути включене до навчально-методичної літератури (підручники, навчальні та методичні посібники, рекомендації до виконання курсових робіт і т. д.), впроваджене на кафедрі ПСКЛА, або використане при написанні дисертаційного дослідження (отримані аналітичні залежності та чисельні значення можуть бути корисні для розробки і дослідження подібних систем).

 

Ключові слова: астроінерціальна навігаційна система, спостерігач Калманівського типу, астровізуючий пристрій (АВП), алгоритми БІНС.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17