Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студента Момота

Пояснювальна записка до ДП "Визначення та алгоритмічна компенсація температурних похибок тривісного блока навігаційних акселерометрів" складає 120 стор. тексту, 27 ілюстрацій, 33 табл.,  6 креслень.

Мета проекту – розробка математичних моделей для: температурних похибок, ідентифікації температурних коефіцієнтів моделей температурних похибок (алгоритмічна компенсація температурних похибок). Також необхідно провести експериментальні дослідження для перевірки розроблених моделей.

Результатом проведеної роботи  був огляд існуючих методів температурних випробувань навігаційних акселерометрів і блоків акселерометрів (БА) та компенсації їх температурних похибок (ТП). Були розроблені: модель абсолютної інструментальної похибки вимірювання проекцій прискорення сили тяжіння на вимірювальні вісі БА, а також були розроблені математичні моделі ідентифікації температурних коефіцієнтів МТП для калібрування БА за методом тестових и послідовних поворотів за використання кантувача.

Крім того, було розроблено алгоритми компенсації температурних похибок БА за різними моделями цих похибок. Був описаний стенд для температурного калібрування та його структура, сформовані вимоги до стендового обладнання.

Також були проведені експериментальні дослідження з алгоритмічної компенсації температурних похибок БА.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17