Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Пояснювальна записка до магістерської дисертації на тему «Платформний датчик крену маневрового БПЛА» складає сторінки тексту, ілюстрацій, таблиць, бібліографічних посилань.

Мета дисертації – розробка платформного датчика крена для ракети, що обертається вздовж своєї продольної вісі, синтез системи керування платформою датчика в умовах польоту даної ракети та підвищення його точності.

Використані наступні способи: синтез регулятора за методикою Бесекерського, програмного пакету Matlab, моделювання за допомогою програмного пакету Simulink, створення математичної моделі інструментальних похибок датчика крену, пред’явлення вимог до основних елементів датчика.

Розроблений платформний датчик крену маневрового БПЛА має кращі точностні характеристики, ніж  гіроскопічний, що зараз встановлюється у сучасних маневрових БПЛА.

Ключові слова: маневровий БПЛА, датчик крену, система стабілізації, визначення кута крену, Matlab, Simulink.

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Алгоритм інерціальної навігаційної системи підвищеної точності для наземного об'єкта» складає 85 сторінок тексту, 24 ілюстрації та 19 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити алгоритм ІНС для наземного об'єкта, який за допомогою певного використання топографічних і гравіметричних карт забезпечить вищу точність вирішення навігаційної задачі за тих самих умов використання. Перевірити його працездатність шляхом моделювання.

Результат роботи – алгоритм ІНС для наземного об'єкта, за результатами моделювання роботи якого визначено підвищення точності вирішення навігаційної задачі. Виявлено особливості роботи алгоритму та надано рекомендації щодо його застосування.

 Ключові слова: інерціальна навігаційна система, гравіметрична карта, топографічна карта, підвищення точності.

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Система визначення орієнтації БПЛА на основі комплексування вимірювачів», складає сторінки тексту, ілюстрації, посилання на літературу.

Мета дослідження (роботи) - розробити фільтр, який дозволить комплексувати декілька навігаційних вимірювачів (гіроскоп, акселерометр) для усунення дрейфу нуля гіроскопа та виникнення накопичування похибки в часі.

Використані наступні методи: застосування комплементарного фільтру.

Результати: було запропоновано алгоритм комплементарного фільтру для вирішення задачі орієнтації об'єкта в просторі. Система на основі вхідних даних, таких як: показання акселерометра та гіроскопа, визначає кути орієнтації об'єкта без впливу дрейфу нуля гіроскопа та накопичування похибки в часі.

Розроблений алгоритм можна використовувати для побудови автопілотів для безпілотних літальних апаратів.

Ключові слова: комплементарний фільтр, безпілотний літальний апарат, гіроскоп, акселерометр, комплексування.

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Ідентифікація нелінійної зворотної метрологічної моделі інерціального вимірювального модуля шляхом його стендових випробувань» складає 79 сторінок тексту, 23 ілюстрації, 3 таблиці, 4 додатки, 34 бібліографічних посилання.

Об’єкт дослідження – стендове калібрування інерціального вимірювального модуля (ІВМ).

Мета і предмет дослідження – підвищення точності ІВМ шляхом ідентифікації його нелінійної метрологічної моделі (ММ) при стендовому калібруванні ІВМ, в результаті якого отримуються такі параметри як зміщення нуля (ЗН), зворотні коефіцієнти перетворення (КП) та перехресної чутливості (КПЧ), коефіцієнти квадратичної та кубічної нелінійності кожного датчика вхідних вимірюваних величин, а саме тестових акселерометрів та гіроскопів, які є сенсорами проекцій уявного прискорення та абсолютної кутової швидкості відповідно, що діють на їх вимірювальні вісі (ВВ).

В результаті проведеної роботи було виконано огляд існуючої на той момент літератури з ІВМ, акселерометрів та гіроскопів і методів їх калібрувань, в наслідок чого було сформовано постановку задачі з розробки нового методу, виконаними пунктами якої також є: опис нелінійної зворотної ММ ІВМ з визначенням усіх параметрів, що калібруються; математичні моделі та методики визначення цих параметрів по каналам прискорення та кутової швидкості; розробка стендового обладнання для калібрування запропонованим методом, з пред’явленням до нього вимог згідно технічного завдання.

Ключові слова: калібрування, акселерометри, гіроскопи.

Сторінка 1 із 3

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17