Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Кабанець

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Ідентифікація нелінійної зворотної метрологічної моделі інерціального вимірювального модуля шляхом його стендових випробувань» складає 79 сторінок тексту, 23 ілюстрації, 3 таблиці, 4 додатки, 34 бібліографічних посилання.

Об’єкт дослідження – стендове калібрування інерціального вимірювального модуля (ІВМ).

Мета і предмет дослідження – підвищення точності ІВМ шляхом ідентифікації його нелінійної метрологічної моделі (ММ) при стендовому калібруванні ІВМ, в результаті якого отримуються такі параметри як зміщення нуля (ЗН), зворотні коефіцієнти перетворення (КП) та перехресної чутливості (КПЧ), коефіцієнти квадратичної та кубічної нелінійності кожного датчика вхідних вимірюваних величин, а саме тестових акселерометрів та гіроскопів, які є сенсорами проекцій уявного прискорення та абсолютної кутової швидкості відповідно, що діють на їх вимірювальні вісі (ВВ).

В результаті проведеної роботи було виконано огляд існуючої на той момент літератури з ІВМ, акселерометрів та гіроскопів і методів їх калібрувань, в наслідок чого було сформовано постановку задачі з розробки нового методу, виконаними пунктами якої також є: опис нелінійної зворотної ММ ІВМ з визначенням усіх параметрів, що калібруються; математичні моделі та методики визначення цих параметрів по каналам прискорення та кутової швидкості; розробка стендового обладнання для калібрування запропонованим методом, з пред’явленням до нього вимог згідно технічного завдання.

Ключові слова: калібрування, акселерометри, гіроскопи.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17