Оголошення
 •  кафедри СКЛА 


Доцент

Зображення контакту

Доцент, кандидат технічних наук

Викладає:

 1. "Інформаційно-вимірювальні пристрої-1. Теорія та методи розрахунку".
 2. "Інформаційно-вимірювальні пристрої-2. Основи проектування".
 3. "Чутливі елементи систем керування літальних апаратів-2. Акселерометри. Лазерні гіроскопи".
 4. "Метрологія, стандартизація та сертифікація".

Напрямок наукової роботи: розробка, підвищення точності та використання навігаційних лінійних акселерометрів та вимірювальних систем на їх основі.

Обов'язки: куратор групи студентів.

Список основних науково-методичних публікацій:

 1. Chernyak M.G., Skrypkovsky G.A. Compensating accelerometer with optical angle sensing// United States Patent № US7406868B2, date of patent 05.08.2008.
 2. Черняк М.Г. Акустоелектронні низькочастотні лінійні акселерометри для систем управління рухомих об’єктів// Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2008.-Вип. 19.- С.116-124.
 3. Черняк М.Г. Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елемента// Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". -2008, № 2 ( ). - С. 81-88.
 4. Збруцкий А.В., Черняк Н.Г., Лопушенко В.К., Жовнир Н.Ф. Акустоэлектронные измерительные преобразователи механических величин: физико-математические основы построения и техническая реализация// Тези доповідей III Міжнародної н.-т. конф. ”Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”.- Одеса, 2-6 червня 2008. – С.21.
 5. Черняк М.Г., Жовнір Н.Ф. Моделювання та дослідження автогенераторного вимірювального перетворювача мікропереміщень на поверхневих акустичних хвилях// Інформаційні системи, механіка та керування.- наук.-техн. збірник.- Київ, 2008.-Вип. 1.- С.39-47.
 6. Черняк Н.Г., Хазинедарлу Э. Метрологическая модель навигационного маятникового акселерометра и экспериментальное определение её параметров// Збірн. допов. VІI Міжнародної н.-т. конф. ”Гіротехнології,навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”.- Київ, 2009 - С. 72-79.
 7. Черняк Н.Г., Хазинедарлу Э. Автогенераторные низкочастотные линейные акселерометры на поверхностных акустических волнах// Труды X Международной н.-практ. конф. “Современные информационные и электронные технологии”.- Одеса, 18-22 мая 2009. – С.44.
 8. Черняк Н.Г. Автогенераторные измерительные преобразователи механических величин на основе техники поверхностных акустических волн// Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2009.-Вип. 20.- С.40-50.
 9. Черняк Н.Г., Хазинедарлу Э. Калибровка навигационного маятникового акселерометра методом тестовых поворотов в гравитационном поле Земли// Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2009.-Вип. 20.- С.81-91.
 10. Черняк Н.Г., Хазинедарлу Э. Исследование метрологических характеристик навигационного маятникового компенсационного акселерометра с трансформаторным датчиком угла// Інформаційні системи, механіка та керування.- наук.-техн. збірник.- Київ, 2009.-Вип. 3.- С.5-20.
 11. Chernyak M.G., Khazinehdarloo E. Navigation pendulous accelerometer’s metrological model and experimental determination of its parameters// Nauka I studia - Przemysl, 2009. - №6(18) – P. 67-74.
 12. Chernyak M.G., Khazinehdarloo E., Cherniak K.N. Calibration of navigation pendulous accelerometer by testingroteiting metod in terrestrial gravitational field// Адаптивні системи автоматичного управління.- міжвід. научн.-техн. збірник.- Дніпропетрівськ, 2009.- №15(35).- С.31-37.
 13. Черняк М.Г. Похибки навігаційного маятникового компенсаційного акселерометра від просторових вібрацій основи// Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2010.-Вип. 21.- С.30-41.
 14. Черняк М.Г., Жовнір М.Ф., Черненко Д.В., Шеремет Л.М. Пристрій на поверхневих акустичних хвилях для вимірювання тиску// Патент України на корисну модель №55497, опубл. 10.12.2010 р.
 15. Черняк М.Г., Черняк К.М. Мікропроцесорна система виміру кутів орієнтації об’єкту на основі мікромеханічного акселерометра// Інформаційні системи, механіка та керування.- наук.-техн. збірник.- Київ, 2010.-Вип. 5.- С.50-61.
 16. Черняк М.Г., Литвинова Ю.О., Жовнір М.Ф. Математична модель газового демпфування коливань чутливих елементів маятникових компенсаційних акселерометрів з ємнісним датчиком кута// Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2010.-Вип. 22.- С.51-62.
 17. Черняк М.Г. Застосування мікромеханічного акселерометра для вимірювання кутів нахилу об’єкта// Сенсорна електроніка і мікросистемні технології- наук.-техн. журнал.- 2010.- Т.1(7), №4.- С.9-16.
 18. Черняк М.Г., Жовнір М.Ф., Черненко Д.В., Шеремет Л.М. Вимірювальні перетворювачі фізичних величин на поверхневих акустичних хвилях// Электроника и связь. – научн.-техн. журнал. – 2011. – 1(60). С. 153-157.
 19. Черняк М.Г., Литвинова Ю.О. Математична модель газового демпфування коливань чутливих елементів маятникових компенсаційних акселерометрів з ємнісним датчиком кута// Збірн. допов. VІIІ Міжнародної н.-т. конф. ”Гіротехнології,навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”.- Київ, 2011 - С. 90-97.
 20. Черняк М.Г., Жовнір М.Ф., Черненко Д.В. Акустоэлектронные измерительные преобразователи механических величин для информационно-измерительных систем// Збірн. допов. VІIІ Міжнародної н.-т. конф. ”Гіротехнології,навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”.- Київ, 2011 - С. 75-82.
 21. Лихолит Н.И., Черняк Н.Г., Шостак А.М., Юрьев Ю.Ю., Никонов И.В. Акселерометры для бесплатформенных инерциальных навигационных систем// Збірн. допов. XI Міжнародної н.-т. конф. ”Приладобудування: стан і перспективи”.- Київ, 2012 - С. 19-20.
 22. Chernyak M.G., Gryshenko O.M. Calibration of a triaxial block of navigation accelerometers using the measurement of the gravity module// Інформаційні системи, механіка та керування.- наук.-техн. збірник.- Київ, 2011.-Вип. 7. - С.105-116.
 23. Likholit N.I., Chernyak M.G., Shostak A.M., Yur'yev Yu.Yu., Nikonov I.V. Accelerometers for strapdown inertial navigation systems// Сборник материалов IXX С-Пб. международной конф. по интегрированным навигационным системам. – С-Пб.: ЦНИИ "Электроприбор", 2012 – С.85-87.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17