Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Системи керування літальними апаратами та комплексами", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Побажання, зауваження, схвалення по програмі просимо надсилати на пошту кафедри СКЛА Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №___ від ________20__ р.)
Введено в дію наказом ректора  
від _______20__ р. № ____

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Системи керування літальними апаратами та комплексами

(Control systems of flight vehicles and complexes engineering)

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

за спеціальністю

173 Авіоніка

галузі знань

17 Електроніка та телекомунікації

кваліфікація

Бакалавр з авіоніки

 Київ – 2020

1 – Загальна інформація

Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний     технічний     університет     України                             «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

Інститут аерокосмічних технологій

Ступінь вищої освіти

та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь – бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з авіоніки

Рівень з НРК

НРК України – 7 рівень

Офіційна назва освітньої програми

Системи керування літальними апаратами та комплексами

Тип диплому та обсяг

освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін навчання

3 роки, 10 місяців

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію серія НД № 1192565 виданий Міністерством освіти і науки України 30.04.13р., термін дії до 01.07.2023р.

Передумови

Повна загальна середня освіта

Мова(и) викладання

Українська/англійська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації

Інтернет-адреса постійного розміщення

освітньої програми

https://skla.kpi.ua/study

2 – Мета освітньої програми

Підготувати фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі авіоніки

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань,

спеціальність)

галузь знань 17 Електроніка спеціальність 173 Авіоніка

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі розроблення, проектування, виробництва та сертифікації приладів і систем керування об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки, робототехніки

Ключові слова: прилади і системи керування, робототехніка, авіоніка

Особливості програми

Без особливостей

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускник може займати посади професіоналів і фахівців згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08))

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня магістра

 

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми і лабораторні роботи; курсові проекти і роботи; технологія змішаного навчання, практики і екскурсії; виконання дипломного

проекту і дипломної роботи

Оцінювання

Відповідно до рейтингової системи оцінюють усні та письмові екзамени, заліки, тести тощо

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі авіоніки, що характеризується комплексністю та

неповною визначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1

Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих та соціально-гуманітарних наук

 

ЗК 2

Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати

інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань

ЗК 3

Здатність синтезувати і аналізувати системи автоматичного керування

ЗК 4

Здатність розуміти та створювати конструкторську документацію, в тому числі за допомогою комп’ютерних програм

ЗК 5

Здатність розробляти алгоритми, використовувати мови програмування та комп’ютерні технології у професійній діяльності

ЗК 6

Здатність використовувати та розробляти електричні схеми, електронні

пристрої при розв’язанні практичних завдань авіоніки

ЗК 7

Здатність використовувати метрологічні стандарти, методи та засоби забезпечення точності вимірювань

ЗК 8

Здатність розробляти, аналізувати та використовувати інформаційно- вимірювальні пристрої, навігаційні системи та приводи систем керування

ЗК 9

Здатність програмувати і використовувати мікроконтролерні обчислювачі

ЗК 10

Здатність до математичного опису і моделювання фізичних процесів в системах керування літальних апаратів

ЗК 11

Здатність вести здоровий спосіб життя, використовувати в професійній діяльності нормативні акти з охорони праці та цивільного захисту

ЗК 12

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК 1

Здатність використовувати інформаційні технології в літальних апаратах та наземних комплексах

ФК 2

Здатність використовувати автоматизовані системи проектування при створенні

приладів та систем авіоніки

ФК 3

Здатність використовувати сучасні технології виготовлення систем авіоніки

ФК 4

Здатність обґрунтовано приймати технічні рішення при розробці систем авіоніки

ФК 5

Здатність оцінювати технічні і економічні переваги систем та пристроїв авіоніки

ФК 6

Здатність виконувати розрахунки механічних конструкцій на міцність та пружність

ФК 7

Здатність розробляти, аналізувати та використовувати системи керування

літальними апаратами та їх чутливі елементи

ФК 8

Здатність розробляти, аналізувати системи авіоніки на основі знань будови та принципу дії літальних апаратів та їх систем

 

 

ФК 9

Здатність використовувати матеріали та технологій приладобудування для розробки і аналізу систем керування рухом, навігаційних систем та їх чутливих елементів

ФК 10

Здатність розробляти та аналізувати технічні системи з урахуванням коливань

ФК 11

Здатність до конструювання пристроїв авіоніки

ФК 12

Здатність розробляти математичні моделі руху літальних апаратів, використовуючи аеродинаміку та теорію польоту

ФК 13

Здатність планувати та проводити випробування технічних систем

ФК 14

Здатність виконувати розробку елементів авіоніки, оформлювати та захищати її результати

 

7 – Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

ЗН 1

знання методів математичного аналізу та аналітичної геометрії, законів фізики та хімії, суспільних наук, історії

ЗН 2

теорії автоматичного керування, аналогових та цифрових моделей динамічних систем, методів синтезу і аналізу систем автоматичного керування

ЗН 3

знання методів оцінки та забезпечення точності вимірювань, методів проектування та технологій виробництва систем авіоніки

ЗН 4

методів математичного опису і моделювання фізичних процесів в системах керування літальних апаратів

ЗН 5

знання нормативних актів з охорони праці та цивільного захисту

ЗН 6

знання правил здорового способу життя

ЗН 7

знання основ авіації та космонавтики, будови літальних апаратів та їх систем

ЗН 8

законів руху твердих тіл, опору матеріалів, теорії коливань в технічних системах

УМІННЯ

УМ 1

знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань

УМ 2

розробляти конструкторську документацію, в тому числі за допомогою

комп’ютерних програм

УМ 3

розробляти алгоритми, використовувати мови програмування та комп’ютерні технології у професійній діяльності

УМ 4

використовувати основи електроніки, схемотехніки при розв’язанні практичних

завдань авіоніки

УМ 5

розробляти, аналізувати та використовувати інформаційно-вимірювальні пристрої, навігаційні системи та приводи систем керування

УМ 6

програмувати і використовувати мікроконтролерні обчислювачі

УМ 7

використовувати інформаційні технології в літальних апаратах та наземних комплексах

УМ 8

використовувати автоматизовані системи проектування при створенні приладів та систем авіоніки

УМ 9

використовувати сучасні технології виготовлення систем авіоніки

УМ 10

розраховувати механічні конструкції на міцність та пружність, визначати параметри руху твердих тіл

УМ 11

розробляти, аналізувати та використовувати системи керування літальними апаратами та їх чутливі елементи

УМ 12

розробляти і аналізувати системи керування рухом, навігаційні системи та їх чутливі елементи, використовуючи знання матеріалів та технологій

приладобудування, основ авіації та космонавтики

УМ 13

конструювати пристрої точної механіки

УМ 14

розробляти математичні моделі руху літальних апаратів

УМ 15

планувати та проводити випробування технічних систем

УМ 16

досліджувати динамічні системи на стійкість, визначати якість керування та синтезувати коригуючі пристрої   

УМ 17

Усно та письмово використовувати державну мову

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 12 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів

України від 30.12.2015 р. № 1187

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 13 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додатки 14 та 15 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Можливість обміну лекторами та студентами між університетами-

партнерами, узгодження змісту дисциплін із спорідненими дисциплінами профільних навчальних закладів.

Міжнародна кредитна мобільність

Укладені договори, що передбачають кредитну мобільність з Університетом країни Басків, Трентським університетом. Діють програми подвійного диплому з Центральною школою Ліону та з

Варшавською політехнікою

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Викладання іноземною мовою

Повний зміст програми дивись у вкладенні; https://skla.kpi.ua/attachments/article/1303/SKLAiK%20OPP%20Bachelor2020-21.pdf

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17