Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій

Затверджено Вченою радою

Інституту аерокосмічних систем

Протокол засідання від 28.01.20 № 6

      Розгляд рукописів методичних посібників здійснюється відповідно до Порядку надання грифів навчальним матеріалам КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого наказом від 26.10.2017р. № 1-352 [1].

Згідно із зазначеним Порядком [1], навчальний посібник – це навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф. Навчальне видання – видання, що містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у зручній для вивчення й викладання формі. Підручник – навчальне видання, що містить у повному обсязі систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі та має відповідний, офіційно наданий гриф. Практикум – навчальний посібник, що містить сукупність практичних завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють засвоюванню набутих знань, умінь і навичок. До практикумів належать збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт тощо.

Відповідно до Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення від 2008 р. [2], навчальний посібник видається як друковане або електронне видання. Вимоги до оформлення авторських оригіналів містяться в зазначеному Положенні [2].

Відповідно до Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського [1], навчальному посібнику надається гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник». Термін дії наданого грифа – 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Дія наданого грифу не поширюється на доповнені або перероблені більш як на 25 % перевидання навчальної літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії грифа. У такому разі підготовленому до перевидання рукопису необхідно знову пройти процедуру отримання грифа.

Відповідно до п. 5 Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського [1], для визнання рукопису в якості навчального посібника і отримання відповідного грифа, Експертна рада з навчальних видань (ЕРНВ, кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) приймає на розгляд відповідні подання Вчених рад інституту разом з електронними версіями рукописів.

Розгляд рукописів методичних посібників щодо їх змістовного наповнення, відповідності програмі, якості виконання здійснює Методична комісія інституту. У разі позитивного рішення Методична комісія інституту рекомендує Вченій раді інституту подати рукопис до ЕРНВ для визнання його в якості навчального посібника. Згідно до п. 5 Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського [1], для розгляду ЕРНВ необхідно мати обґрунтування доцільності видання, рецензії, програму навчальної дисципліни, робочу програма кредитного модуля, тощо.

Для розгляду методичною комісією інституту подаються такі документи:

- відредагований рукопис (роздрукований та в електронній формі);

- висновок відповідального редактора, який підтверджує доцільність друку матеріалу;

- внутрішня рецензія на рукопис від фахівців, які не є співробітниками кафедри (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

- відповідь авторів на зауваження рецензентів (в разі їх наявності);

- витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання рукопису;

- відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора;

- обґрунтування доцільності видання;

- програма навчальної дисципліни та робочі програми кредитних модулів.

Відповідальний редактор має тісно співпрацювати із авторами або укладачами рукописів з метою забезпечення необхідної якості навчального видання та об’єктивності висновку відповідального редактора. З метою запобігання конфлікту інтересів, відповідальний редактор не може бути одним із авторів або укладачів навчальних матеріалів. Документи подаються голові методичної комісії інституту, в к. 202-28 к., тел. 204-82-21. Відповідно до повноважень методичної комісії, встановленим Положення про методичну комісію інституту/факультету 2016 року [3], ухваленому Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 24.12.2015 р.), за дорученням голови методичної комісії члени комісії здійснюють попередню експертизу поданих до методичної комісії матеріалів. Експертиза проводиться на відповідність вимогам нормативних документів університету та МОН, освітній програмі спеціальності, робочим і навчальним програмам дисциплін і кредитних модулів. Експертиза здійснюється одним із членів методичної комісії відповідно до спеціальності, за якою подається методичний посібник. Методична комісія виносить висновок щодо видань рукописів методичних посібників на засідання Вченої ради інституту.

Структура та обсяг методичних посібників має відповідати Методичним рекомендаціям, затвердженим додатком 1 до наказу МОН України № 588 від 27.06.2008 р. [4]. Зміст навчальних занять визначено в п. 7.1 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 15 травня 2017 р.).

Форми титульних листів методичних посібників та подання вченої ради інституту затверджуються Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Експертизу інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання та підручників проводить Експертна рада з навчальних видань згідно із Порядком [1]. Вчена рада інституту надає витяг із свого засідання із рекомендацією до видання рукопису. Для розгляду рукописів інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання та підручників на вченій раді інституту автори (або укладачі) надають витяг із засідання кафедри із рекомендацією до видання рукопису, навчальну програму дисципліни та робочі навчальні програми кредитних модулів, одну внутрішню рецензію від фахівця, який не є співробітником кафедри. Документи подаються голові методичної комісії інституту, в к. 202-28 к., тел. 204-82-21.

Перелік посилань:

1. Наказ від 26.10.2017р. № 1-352 «Про введення в дію «Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського».

2. Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр.

3. Положення про методичну комісію інституту/факультету [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 7 с.

4. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Додаток 1 до наказу МОН України № 588 від 27.06.2008 р.

5. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с.

Заступник директора ІАТ з навчально-методичної роботи О.М. Бондаренко

Примітка: див. також матеріали щодо розгляду рукописів експертною радою з навчальних видань та отримання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://osvita.kpi.ua/files/boxes/metod_mater_rukopis.html  

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17