Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

 

п/п

Питання семінару

Термін проведення

Доповідачі

1.

 

Про внесення змін до освітніх програм бакалаврів,  магістрів та докторів філософії.

Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін, оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі викладачі.

2.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

3.

 

Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог "Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського".

 

Бобков Ю.В.

Віслобіцька О.П.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

Методичний семінар проводиться в середу, 04.03.2020 р., о 1430 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

05.02.2020р.. на кафедрі СКЛА був проведений методичний семінар, на якому були розглянуті наступні питання та прийняті наступні рішення та рекомендації:

  1. Про порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій.

Обговорення на 2 семестр 2019-2020  н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри.

Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

Ухвалили:

1) прийняти інформацію про «Порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій» до відома та керуватись при підготовці навчальних посібників. Викладачам доц. Лукомському В.Г., доц. Ільчишиній Д.І., проф. Рижкову Л.М. завершити підготовку навчальних посібників згідно доведеного порядку;

2) корегувати план підготовки  лабораторної бази кафедри відповідно придбання необхідного обладнання, що відбувається з затримкою внаслідок тендерних процедур.

  1. Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

Доповідач доцент Пономаренко С.О.

В обговоренні прийняв участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький.

Ухвалили:

інформацію прийняти до відома. Доценту Пономаренко С.О. результати взаємо відвідувань викладачів оформлювати документально.

  1. Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог Тимчасового положення про організацію. Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

В обговоренні питань прийняли участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький, доц. М.Г. Черняк, доц. В.Г. Лукомський, доц. В.В. Бурнашев, ст. викл. В.В. Гавриленко та інші.

Ухвалили:

Привести навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри відповідно вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу. Першочерговим вважати підготовку необхідних документів  в електронному вигляді на окремому зовнішньому жорсткому накопичувачі. Для цього:

1) забезпечити придбання зовнішнього жорсткого накопичувача. Відповідальний зав. лабораторіями кафедри Давидкін С.С.

2) відповідальним за збір та збереження електронної бази документів призначити пров. інженера Віслобіцьку О.П.

3) викладачам кафедри надати в електронному вигляді документи навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, за які вони є відповідальними, на електронну пошту Віслобіцькій О.П. до 11.02.2020р.

4) поточну інформацію щодо наповнення електронної бази документів заслухати на засіданні кафедри 12.02.2020р.

  1. Про підготовку до ректорського контролю 4-го курсу в 2020 р. та стан підготовки тестових запитань з дисциплін:

- Технічна механіка;

- Теорія автоматичного керування;

- Чутливі елементи систем авіоніки.

Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

В обговоренні питань прийняли участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький, доц. М.Г. Черняк, доц. В.В. Бурнашев.

Ухвалили:

Підготовлені бази даних з дисциплін ректорського контролю 4-го курсу в 2020 р. до 10.02.2020р. надати доц. Ю.В.Бобкову в електронному вигляді.

Доц. Ю.В.Бобкову передати бази даних з дисциплін ректорського контролю разом з відповідною службовою запискою до ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Затверджено Вченою радою

Інституту аерокосмічних систем

Протокол засідання від 28.01.20 № 6

      Розгляд рукописів методичних посібників здійснюється відповідно до Порядку надання грифів навчальним матеріалам КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого наказом від 26.10.2017р. № 1-352 [1].

Згідно із зазначеним Порядком [1], навчальний посібник – це навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф. Навчальне видання – видання, що містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у зручній для вивчення й викладання формі. Підручник – навчальне видання, що містить у повному обсязі систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі та має відповідний, офіційно наданий гриф. Практикум – навчальний посібник, що містить сукупність практичних завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють засвоюванню набутих знань, умінь і навичок. До практикумів належать збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт тощо.

Відповідно до Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення від 2008 р. [2], навчальний посібник видається як друковане або електронне видання. Вимоги до оформлення авторських оригіналів містяться в зазначеному Положенні [2].

Відповідно до Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського [1], навчальному посібнику надається гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник». Термін дії наданого грифа – 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Дія наданого грифу не поширюється на доповнені або перероблені більш як на 25 % перевидання навчальної літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії грифа. У такому разі підготовленому до перевидання рукопису необхідно знову пройти процедуру отримання грифа.

Відповідно до п. 5 Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського [1], для визнання рукопису в якості навчального посібника і отримання відповідного грифа, Експертна рада з навчальних видань (ЕРНВ, кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) приймає на розгляд відповідні подання Вчених рад інституту разом з електронними версіями рукописів.

Розгляд рукописів методичних посібників щодо їх змістовного наповнення, відповідності програмі, якості виконання здійснює Методична комісія інституту. У разі позитивного рішення Методична комісія інституту рекомендує Вченій раді інституту подати рукопис до ЕРНВ для визнання його в якості навчального посібника. Згідно до п. 5 Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського [1], для розгляду ЕРНВ необхідно мати обґрунтування доцільності видання, рецензії, програму навчальної дисципліни, робочу програма кредитного модуля, тощо.

Для розгляду методичною комісією інституту подаються такі документи:

- відредагований рукопис (роздрукований та в електронній формі);

- висновок відповідального редактора, який підтверджує доцільність друку матеріалу;

- внутрішня рецензія на рукопис від фахівців, які не є співробітниками кафедри (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

- відповідь авторів на зауваження рецензентів (в разі їх наявності);

- витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання рукопису;

- відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора;

- обґрунтування доцільності видання;

- програма навчальної дисципліни та робочі програми кредитних модулів.

Відповідальний редактор має тісно співпрацювати із авторами або укладачами рукописів з метою забезпечення необхідної якості навчального видання та об’єктивності висновку відповідального редактора. З метою запобігання конфлікту інтересів, відповідальний редактор не може бути одним із авторів або укладачів навчальних матеріалів. Документи подаються голові методичної комісії інституту, в к. 202-28 к., тел. 204-82-21. Відповідно до повноважень методичної комісії, встановленим Положення про методичну комісію інституту/факультету 2016 року [3], ухваленому Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 24.12.2015 р.), за дорученням голови методичної комісії члени комісії здійснюють попередню експертизу поданих до методичної комісії матеріалів. Експертиза проводиться на відповідність вимогам нормативних документів університету та МОН, освітній програмі спеціальності, робочим і навчальним програмам дисциплін і кредитних модулів. Експертиза здійснюється одним із членів методичної комісії відповідно до спеціальності, за якою подається методичний посібник. Методична комісія виносить висновок щодо видань рукописів методичних посібників на засідання Вченої ради інституту.

Структура та обсяг методичних посібників має відповідати Методичним рекомендаціям, затвердженим додатком 1 до наказу МОН України № 588 від 27.06.2008 р. [4]. Зміст навчальних занять визначено в п. 7.1 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 15 травня 2017 р.).

Форми титульних листів методичних посібників та подання вченої ради інституту затверджуються Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Експертизу інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання та підручників проводить Експертна рада з навчальних видань згідно із Порядком [1]. Вчена рада інституту надає витяг із свого засідання із рекомендацією до видання рукопису. Для розгляду рукописів інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання та підручників на вченій раді інституту автори (або укладачі) надають витяг із засідання кафедри із рекомендацією до видання рукопису, навчальну програму дисципліни та робочі навчальні програми кредитних модулів, одну внутрішню рецензію від фахівця, який не є співробітником кафедри. Документи подаються голові методичної комісії інституту, в к. 202-28 к., тел. 204-82-21.

Перелік посилань:

1. Наказ від 26.10.2017р. № 1-352 «Про введення в дію «Порядку надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського».

2. Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр.

3. Положення про методичну комісію інституту/факультету [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 7 с.

4. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Додаток 1 до наказу МОН України № 588 від 27.06.2008 р.

5. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с.

Заступник директора ІАТ з навчально-методичної роботи О.М. Бондаренко

Примітка: див. також матеріали щодо розгляду рукописів експертною радою з навчальних видань та отримання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://osvita.kpi.ua/files/boxes/metod_mater_rukopis.html  

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Poriad_nad_grufiv_КПI_2017.pdf)Poriad_nad_grufiv_КПI_2017.pdfПОРЯДОК НАДАННЯ ГРИФІВ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛАМ КПІ ім. Ігоря Сікорського173 Кб2020-02-06 13:152020-02-06 13:15
Скачати цей файл (Памятка_викладачу.pdf)Памятка_викладачу.pdfПам‘ятка викладачу щодо підготовки методичних посібників358 Кб2020-02-06 13:112020-02-06 13:11
Скачати цей файл (титул_навч_вид.zip)титул_навч_вид.zipФорми189 Кб2020-02-06 13:122020-02-06 13:12

 

Назва дисципліни

Курс, семестр.

Кільк. годин

Відповідальний викладач

Термін

Бакалаври

Основи алгоритмізації та програмування -1. Основи програмування

1к, 1с

63

Добролюбова  М.В.

01.2020

Основи алгоритмізації та програмування -2. Основи алгоритмізації

1к, 2с

45

Добролюбова  М.В.

06.2020

Основи алгоритмізації та програмування -3. Програмне забезпечення робототехнічних систем

2к, 3с

18

Добролюбова  М.В.

01.2020

Основи моделювання

2к,4с

18

Сердюк А.А.

06.2020

Теорія автоматичного керування-1. Загальний курс

(підготовка лабораторних стендів)

2к,4с

18

Бурнашев В.В.

01.2020

Електроніка і основи схемотехніки-1. Аналогова електроніка.

2к,3с

18

Бобков Ю.В.

01.2020

Електроніка і основи схемотехніки-2. Цифрова електроніка

2к,4с

18

Бобков Ю.В.

06.2020

Математичне забезпечення цифрових систем-2. Цифрова фільтрація.

3к, 5с

18

Бобков Ю.В.

01.2019

Виконавчі пристрої систем авіоніки

3к, 6с

18

ГавриленкоВ.В

06.2020

Основи навігації

4к, 7с

18

Пономаренко С.О.

01.2020

Основи радіолокації

4к, 8с

18

Пономаренко С.О.

06.2020

Основи будови систем керування літальних апаратів-1. Системи керування літаків та вертольотів

4к, 7с

9

Сердюк А.А.

01.2020

Основи будови систем керування літальних апаратів-2. Програмне забезпечення.

4к, 8с

36

Самарцев Ю.М.

06.2020

Системи літальних апаратів.

4к, 8с

27

Сердюк А.А.

06.2020

Магістри ОПП

Системи керування літальних апаратів-1. Системи керування літаків і вертольотів

1к, 1с

45

Бурнашев В.В..

01.2020

Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів.

1к, 2с

9

Пономаренко С.О.

06.2020

Системи орієнтації, навігації і наведення рухомих об'єктів-3. Системи навігації і наведення

1к, 2с

18

Рижков Л.М.

06.2020

Затверджено на засіданні кафедри СКЛА від 10.10.2019 р. протокол № 3.

Зав. каф. СКЛА                                                      ____________            О.В. Збруцький

Вчений секретар. каф. СКЛА                                  ____________            С.О. Пономаренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17