Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 13 лютого 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 7

   ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ СКЛА

ВІД 13.02.2019 р.

Список присутніх  додається

 

 Порядок денний:

 1. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.
 2. Про підготовку до проведення ректорського контролю.
 3. Затвердження програм і білетів вступних іспитів в магістратуру: комплексного фахового; додаткового.
 1. Про стан роботи магістів 1-го року навчання.
 2. Аналіз ринку інженерної праці в Україні та перспективи розвитку кафедри і підготовки спеціалістів з Авіоніки.
 3. Звіти аспірантів.
 4. Затвердження керівників дипломних проектів бакалаврів.
 5. Виконання попередніх рішень кафедри: Розроблення і виготовлення плакатів для лабораторій кафедри.
 6. Різне. Виконання наказу «Про забезпечення функціонування системи запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського»
 7. Затвердження уточненого розподілу обов’язків співробітників кафедри. 

СЛУХАЛИ:

 1. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії

(доповідач ст. викл. В.В. Гавриленко)

Всього по кафедрі відраховано 7 студентів (всі курси).  Куратори працювали з батьками, але дехто хворів, дехто пішов за власним бажанням.

Відмінників, нажаль немає, але на дуже добре та добре сесію здали 75 % студентів.

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома.  Приділити увагу збільшенню контингенту студентів.

 

 1. Про підготовку до проведення ректорського контролю

(доповідач доц. Бобков Ю.В., ст. викл. В.В. Гавриленко)х

Чотири предмети (іноземна мова, інформатика, 1 частина опору матеріалів та ТАУ) є базовими. Треба розробити тестові завдання (3 відповіді) для відповіді на протязі 8-10 хвилин. Завдання треба спростити. Предмет «чутливі елементи» слід ввести до базових. Завдання з цієї дисципліни є, треба трохи їх спростити. Профільними дисциплінами є основи навігації, чутливі елементи.

УХВАЛИЛИ:  На наступний рік профільно-орієнтованими слід зробити опір матеріалів (1) та технічну механіку, а фаховими – ТАК-1, чутливі елементи та основи навігації.

 

 1. Затвердження програм і білетів вступних іспитів в магістратуру:

комплексного фахового; додаткового

(доповідач  доц. Нечипоренко О.М.)

УХВАЛИЛИ:  Затвердити програми і білети вступних іспитів в магістратуру: комплексного фахового; додаткового.

 

 1. Про стан роботи магістрів 1-го року навчання

(доповідач доц. Сердюк А.А.)

11 студентів розподілені між викладачами. Всі мають теми.

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома

 

 1. Аналіз ринку інженерної праці в Україні та перспективи розвитку кафедри і підготовки спеціалістів з Авіоніки

(доповідачі доц. Сердюк А.А., Лукомський В.Г., Нечипоренко О.М., Бобков Ю.В.)

СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження перспективи розвитку кафедри Систем керування літальними апаратами та спеціальності «Авіоніка», спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами», виходячи з об'єктивного аналізу ринку інженерної праці за фахом Авіоніка в Україні та враховуючи основні тенденції розвитку цього комплексу в передових країн світу.

Прийняли дот уваги, що:

 1. Потреби ринку інженерної праці в України випускників спеціальності 173 Авіоніка на найближчі роки (за результатами  письмового опитування підприємств та організацій у 2018 р.) представлені в таблиці:

№ з/п

Підприємство

Кількість

1.             

ДП “Державне ККБ“ “Луч“

2

2.             

КП СПБ «Арсенал»

7

3.             

ТОВ «Прогрестех-Україна»

15

4.             

ДП «АНТОНОВ»

9

5.      

Інститут космічних досліджень НАНУ і НКАУ

1

ВСЬОГО

34

 

 1. Існують потреби в висококваліфікованих спеціалістах з Авіоніки для держави та оборонних технологій, зокрема з врахуванням Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 600-р «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки (новітні технології відновлення (ремонту) виробів авіаційної техніки, технології позиціонування і навігації, технології розробки навігаційних систем на базі інерційних датчиків для визначення місцезнаходження в умовах завад супутниковим навігаційним системам), змісту Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України тощо.
 2. Як показує аналіз є стабільний попит на спеціалістів з Авіоніки на міжнародному ринку праці (Німеччина, Франція, Польща, Чехія, В. Британія, Туреччина, Південно-Східна Азія, Америка).

 

УХВАЛИЛИ : 1. Удосконалити взаємодію з базовими підприємствами та організаціями ДП “Державне ККБ“ “Луч“, КП СПБ «Арсенал», ТОВ «Прогрестех-Україна», ДП «АНТОНОВ», зокрема в частині модернізації лабораторної бази кафедри, удосконалення змісту практики студентів на зазначених підприємствах, формуванні навчальних планів.

 1. Провести додаткові консультації з ТОВ "Авіація нової генерації "Патріот-Україна",  ДП «Дослідницько-конструкторське бюро Авіації загального призначення», ТОВ «НВП «АТЛОН АВІА», Державним підприємством «ЗАВОД 410 ЦА» з питань підготовки та працевлаштування  спеціалістів з Авіоніки.
 2. Враховуючи основні тенденції розвитку машинобудівного комплексу передових країн світу посилити підготовку бакалаврів кафедри з електроніки: збільшити обсяг дисципліни та викладати в 2-х семестрах у вигляді 2-х кредитних модулів - "Аналогова електроніка", "Цифрова електроніка". Дисципліну з "Мікроконтролерів"  планувати після цифрової електроніки.
 3. Опрацювати питання введення в робочий навчальний план підготовки магістрів новий розділ або нову дисципліну "Нечітка логіка та її застосування в системах керування".
 4. З метою покращення та осучаснення технологічної та конструкторської підготовки студентів спеціальності «Авіоніка», спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами» на рівні бакалаврської підготовки опрацювати питання:

- введення в робочий навчальний план підготовки бакалаврів новий модуль або нову дисципліну "Надійність і діагностика технічних систем";

- в рамках дисципліни "Конструювання пристроїв точної механіки" викладати конструювання систем, при цьому змінити назву дисципліни на "Проектування і конструювання систем авіоніки".

 1. Опрацювати питання організації проведення в травні-червні поточного року круглого столу за тематикою «Стан і перспективи підготовки та працевлаштування спеціалістів з Авіоніки» за участі керівництва механіко-машинобудівного інституту, науково-педагогічних працівників кафедри, представників базових підприємств та організацій, а також інших потенційних роботодавців.

 

 1. Звіти аспірантів Трунова В.Ю., Мацілецької О.С, Деревінської О.Ю. про роботу

(доповідачі  аспіранти  Мацілецька О.С. (керівник проф. Рижков Ю.М.), Деревінська О.Ю. (керівник доц. Черняк М.Г)., Трунов В.Ю. ( керівник проф. Збруцький О.В.)

 1. Асп. Трунов Віктор Юрійович, вступив до аспірантури в 2016 р. , наук. керівник проф. Збруцький О.В., тема дисертації «Система керування гарантованої точності при невизначених збуреннях», освітню складову підготовки виконує успішно відповідно плану. Робота над дисертацією має деякі відставання від плану. Проводяться наукові дослідження та експерименти. За результатами роботи підготовлені та направлені в фахові видання 3 статті, опубліковані 2 тези на наукових (міжнародній та університетській) конференціях. Приймає участь в навчальній роботі кафедри яс асистент за сумісництвом.
 2. Асп. Мацілецька Олена Сергіївна, вступ. в аспірантуру в 2017 р., наук. керівник проф. Рижков Л.М. (з 2018 р.), тема дисертації «Система підвищеної точності визначення координат наземного об’єкта безпілотним літальним апаратом». Освітню складову підготовки виконує успішно відповідно плану. Робота над дисертацією має суттєві відставання від плану, пов’язані з особистими обставинами, причини яких на сьогодні вирішені і робота над дисертацією активізувалась.
 3. Асп. Деревінська Олена Юріївна, вступила до аспірантури в 2016 р., наук. керівник доц. Черняк М.Г., тема дисертації «Забезпечення точності маятникових компенсаційних акселерометрів в умовах серійного виробництва». Освітню складову підготовки виконує успішно відповідно плану. Отримані наукові результати доповідались на 3 всеукраїнських та міжнародних конференціях. Опубліковані 2 статті, одна з яких в збірнику, що входить до науково-метричної бази «Scopus”.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Визнати роботу аспірантів Трунова Віктора Юрійовича, Деревінської Олени Юріївни задовільною та вважати доцільним подальше навчання в аспірантурі.
 2. Визнати роботу аспіранта Мацілецької Олени Сергіївни достатньою та вважати доцільним подальше навчання в аспірантурі. Звернути увагу Мацілецької О.С. на необхідність посилити роботу над дисертацією та врахувати це при її звіті про роботу в травні 2019 р.

 

 1. Затвердження керівників дипломних проектів бакалаврів.

(доповідач  доц. Нечипоренко О.М.)

УХВАЛИЛИ: Затвердити керівників дипломних проектів бакалаврів.

 

 1. Виконання попередніх рішень кафедри. Розроблення і виготовлення плакатів для лабораторій кафедри.

(доповідач  зав. лаб. Корнієнко Г.А.)

УХВАЛИЛИ:  Прийняти інформацію до відома. Роботу продовжити.

 

 1. Різне. 9.1. Виконання наказу «Про забезпечення функціонування системи запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського».

УХВАЛИЛИ: призначити відповідальним за тестування та забезпечення перевірки академічних текстів на виявлення збігів/схожості текстів, за передачу електронних версій захищених робіт здобувачів вищої освіти до Електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського асистента Трунова І.Ю., відповідальною за оприлюднення на сайті кафедри випускних атестаційних робіт здобувачів вищої освіти, схвалених до захисту, доц. Нечипоренко О.М.

 9.2. Направлення на стажування старшого викладача Іванової О.М. згідно з планом-графіком кафедри щодо підвищення кваліфікації (стажування).

УХВАЛИЛИ: Направити старшого викладача Іванову О.М. на стажування в Державну Наукову Установу «Центр проблем морської геології, геоекології та осадкового рудоутворення НАН України».

 

9.3. Затвердження уточненого розподілу обов’язків співробітників кафедри

УХВАЛИЛИ: Затвердити новий розподіл обов’язків співробітників кафедри.

 

Завідувач кафедри СКЛА                                           Збруцький О.В.

Вчений секретар                                                         Нечипоренко О.М.

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17