Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 08.10.2014 р.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  08. 10.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1 План заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів
2 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Аналіз та обговорення рейтингів викладачів за підсумками 2013/2014 н.р.
5 Про підготовку завдань до ректорського контролю
6 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р
7 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
8 Про врахування виконання індивідуального плану при формуванні навантаження викладачів
9 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.
10.Затвердження відгуків на автореферат дисертації Богом`ї Володимира Івановича “Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів”, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи
11 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС»

СЛУХАЛИ:

1. План заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів

Доповідач: ст. викл. Гавриленко В.В.

Ухвалили:

- Затвердити план заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів(план додається).

- Кураторам груп надати результати аналізу першої атестації студентів у відповідній формі відповідальному ст.. викладачу Гавриленку В.В. з наступним оприлюдненням на сайті кафедри до 25.10.2014 р.

 

2. Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів

Доповідач: ст. викл. Бондар Ю.І.

Ухвалили:

- Відповідальним за напрям ст.. викладачу Бондарю Ю.І., доц.. Нечипоренко О.М. :

1) звітувати про результати переддипломної практики та проведення підсумкового диференційного заліку студентів спеціальностей «Літаки та вертольоти» та «Системи керування ЛА та комплексами»  до 12.11.2014 р.

2) подати відомості обліку працевлаштування випускників 2015 року до сектору сприяння працевлаштування випускників, практики та контрактних форм навчання до 17 жовтня 2014 р.

3) залучити магістрів першого та другого року навчання до участі у заходах, що сприяють працевлаштуванню студентів, а саме ярмарка професій, 30 жовтня та ярмарка вакансій, -7-8 листопада.

 

3. Організація підготовки магістрів першого та другого року  навчання

Доповідачі: доц. Прохорчук О.В., проф.. Сухов В.В. 

Ухвалили:

- Керівникам дипломних проектів магістрів першого та другого року  навчання:

1) затвердити теми дипломних проектів до 01.11.2014 р.

2) доц. Прохорчуку О.В. сформувати науковий резерв кафедри до 26.10.2014 р.

3) організувати роботу по підготовці доповідей у форматі тез для участі у конференції «ГІРОТЕХНОЛОГІЇ, НАВІГАЦІЯ, КЕРУВАННЯ РУХОМ ТА КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ»  до 01.12.2014 р.

 

4. Аналіз та обговорення рейтингів викладачів за підсумками 2013 н.р.

Доповідачі: ст. викл. Сарибога Г.В., доц. Прохорчук О.В. 

Ухвалили:

- Викладачам, що мають рейтинги, які не відповідають вимогам, вжити необхідні заходи щодо їх усунення на протязі навчального 2014/2015 року.

- Викладачі, що припустили помилки при оформлені рейтингів, звернути увагу при оформленні наступного року

 

5. Про підготовку  завдань до ректорського контролю 2014-2015 р.р. 

Доповідач: доц. Черняк М.Г.

Ухвалили:

- Викладачам   відкорегувати комплекти завдань до ректорського контролю до 31 жовтня 2014 р. .

- Розпочати консультації для підготовки студентів до ректорського контролю з 15 жовтня.

 

6. План заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р 

Доповідачі: ст. викл. Бондар Ю.І., Бурнашев В.В..

Ухвалили

- Затвердити план заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р.(план додається)

- Відповідальним за напрям діяльності доц.. Бурнашеву В.В. та ст.. викл. Бондарю Ю.І. звітувати про хід виконання плану на протязі навчального 2014-2015 року.

 

7. План по виданню методичної літератури викладачами кафедри

Доповідач: ст. Борисов В.В.

Ухвалили

- Затвердити план по виданню методичної літератури викладачами кафедри на 2014-2015 н.р. до 15.10.2014 р.(план додається)

 

8. Про врахування виконання індивідуального плану при формуванні навантаження викладачів 

Доповідач: ст.. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили

- В разі неповного або неякісного виконання завдань, що зазначені в індивідуальних планах викладачів, зобов’язати завідувача кафедри проф.. Збруцького О.В. при формуванні штатного розкладу на наступні навчальні роки встановити ставку такого викладача, виходячи з максимально можливого навантаження.

 

9. Рекомендація методичних матеріалів до видання, автор Сарибога Г.В.

Доповідач: доц. Черняк М.Г.

Ухвалили:

- Рекомендувати методичні матеріали до комп’ютерного практикуму «Базові алгоритмічні задачі" з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування. Основи алгоритмізації-2» для напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка», автор Сарибога Г.В. до до друку з наданням грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС».

 

10. Затвердження відгуків на автореферат дисертації Богом`ї Володимира Івановича“Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів”, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи 

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили:

- Враховуючи, що дисертація Богом`ї В.І. є завершеною науковою роботою, автореферат  дисертації не має суттєвих недоліків, затвердити позитивний відгук на автореферат.

 

11. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Черняк М.Г.

Доповідач: доц. Черняк М.Г.

Ухвалили:

- Рекомендувати методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження та алгоритмічна компенсація температурних похибок тензорезистивного датчика сили»  з навчальної дисципліни «Інформаційно-вимірювальні пристрої» для напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка», автор доц. Черняк М.Г. до до друку з наданням грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС».

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор О.В.Збруцький

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17