Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 12.11.2014 року

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.11.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

СЛУХАЛИ:

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»

Доповідачі: доц. Бондаренко О.М., доц. Лукомський В.Г.

Ухвалили:

- Викладачам кафедри надати всі методичні розробки відповідальним за напрямом до 13.11.2015 р.

- Відповідальному  за напрямом «Авіоніка» доц. Бондаренку О.М. довести до належного стану всі методичгі матеріали до 13.11.2015 р.

- Вч. секретарю кафедри підготувати всі необхідні матеріали кафедри до перевірки до 13.11.2015 р.

 

2.Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів

Доповідач: ст. викл. Гавриленко В.В.

Доповідач повідомив що, по кожній навчальній групі проведені аналіз успішності та стан навчальної дисципліни. По результатам  першої атестації багато студентів мають 3 і більше н/а. Це дуже поганий результат. Окремі студенти мають н/а по всім предметам.

Гавриленко В.В. підкреслив, що в цьому році проводяться додаткові консультації, бесіди із студентами, що відстають. Всі студенти попереджені  про вчасне надання довідок про пропущені заняття. При наявності таких довідок для перездачі неатестацій складається індивідуальний графік.

Ухвалили:

- Кураторам посилити роботу у групах

- Доручити Гавриленко В.В. проробити питання відрахування невстигаючих студентів по результатам наступної атестації  за невиконання графіку навчального процесу.

 

3.Про організацію кафедрального сайту та системи Campus

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

Ухвалили:

- Відповідальну за сайт доц. Нечипоренко О.М. зобов’язати проконтролювати надходження та завантаження на сайт кафедри необхідних матеріалів від відповідальних за напрями роботи на кафедрі з метою покращення роботи сайту

Наступним викладачам кафедри терміново внести зміни у профіль системи Campus та завантажити відповідні методичні матеріали: 

 1. Бондар Ю.І.
 2. Бондаренко О.М.
 3. Борисов В.В.
 4. Бурнашев В.В.
 5. Вірченко Г.А.
 6. Гавриленко В.В.
 7. Іванов. С.В.
 8. Колесніченко В.Б.
 9. Кривохатько І.В.
 10. Лукомський В.Г.
 11. Прохорчук О.В.
 12. Пономаренко С.О.
 13. Рижков Л.М.
 14. Сухов В.В.
 15. Чемерис 

- Відповідальній за систему Campusдоц. Нечипоренко О.М. надати доступ до системи студентам та викладачам кафедри до 25.12.2014 р.

4.Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.

Доповідач: Іванова Л.В.

Ухвалили

- Викладачам, що працюють з іноземними студентами:

- підготувати відповідну методичну літературу для іноземців;

- посилити заходи, щодо покращення відвідувань занять іноземними студентами;

- кураторам груп іноземних студентів провести відповідні заходи щодо покращення навчальної дисципліни

- Відповідальній по роботі з іноземними студентами Івановій Л.В. підготувати пропозиції щодо навчання англійською мовою на базі кафедри;

Посилити заходи, щодо покращення відвідувань занять іноземними студентами

 

5. Затвердження  тем та завдань дипломних проектів  спеціалістів та магістрів 6 курсу

Доповідачі: ст.. викл. Гавриленко В.В., проф.Сухов В.В.   

Ухвалили:

Затвердити теми та завдання дипломних проектів  спеціалістів та магістрів 6 курсу

6.Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.

Доповідачі: ст.. викл. Гавриленко В.В., проф.Сухов В.В. 

Щодо працевлаштування студентів, то робота ведеться, більшість студентів вже мають листи і договори. АНТК ім.. Антонова ще не надали договори, але вони очікуються у найближчому майбутньому.

До 20 листопада всі студенти повинні  бути працевлаштовані.

Завідувач кафедри наголосив, що   в завданнях на дипломний проект повинні бути відображені основні  вимоги до  дипломних проектів –присутні такі важливі складові як конструкторська та технологічні частини, тощо. Відповідальні відповіли, що перевіряють завдання на таку відповідність.

Ухвалили:

- Проведення переддипломної практики вважати задовільним

- Прискорити роботу над працевлаштуванням випускників

- Затвердити теми та завдання дипломних проектів спеціалістів.

- Теми дипломних проектів оприлюднити на стенді та на сайті кафедри (відповідальні - Сухов В.В., Мелащенко О.М.)

 

7.Рекомендація методичних матеріалів  з дисципліни «Об`єктно-орієнтоване програмування та створення баз даних» автор Сарибога Г.В. з грифом електронного видання факультету ФАКС кафедри ПСКЛА

Ухвалили:

- Рекомендувати методичні матеріали  з дисципліни «Об`єктно-орієнтоване програмування та створення баз даних» автор ст.викл. Сарибога Г.В. до видання з грифом електронного видання факультету ФАКС кафедри ПСКЛА .

 

8. Доповідь аспіранта кафедри біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ» Шибецького Владислава Юрійовича за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи «Взаємодія потужної N-хвилі з пружною конструкцією підвісу гіроскопа та похибки вимірювань», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.03-Гіроскопи та навігаційні системи

У своїй доповіді Шибецький В.Ю. сформулював мету проведених наукових досліджень, окреслив актуальність вивчаємих задач, розкрив зміст роботи і конкретизував основні результати

Ухвалили:

- Враховуючи, що дисертація Шибецького В.Ю.. є завершеною науковою роботою, не має суттєвих недоліків, затвердити позитивний висновки по дисертації.

 

9. Доповіді  про результати 2-го року роботи над кандидатською дисертацією аспірантів кафедри ПСКЛА Ортамевзі Гюркана, Рахматі Ахмада

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили:

- Враховуючи успішне виконання робочого плану за другий рік, рекомендувати подальше навчання аспірантів Ортамевзі Гюркана, Рахматі Ахмада в аспірантурі Національного технічного університету України «КПІ»

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор О.В.Збруцький

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17