Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 15 січня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 15.01.2020 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

6.1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.  

6.2. Звіт про виконання викладачами кафедри у І сем. 2019-2020 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2019-20 н.р.;

- плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2019-20 н.р.

6.3. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2019 рік.

6.4. Про виконання рішень кафедри

6.5. Різне.

СЛУХАЛИ:

Питання 6.1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр (доповідач доц. Пономаренко С.О.).

В основному, індивідуальні плани за 1 семестр виконані. Проблемними питаннями виконання індивідуальних планів є підготовка навчальних посібників та видання наукових статей, що становить загрозу невиконання плану щодо отримання викладачами мінімального рейтингу 450 балів з наукової роботи. Вважаю, що не виконання індивідуальних планів пов’язано з особистою організацією роботи викладачів. У наступному семестрі викладачам потрібно забезпечити досягнення мінімальних показників рейтингу.

УХВАЛИЛИ:

Вписати в індивідуальні плани викладачів відставання із наукової роботи. А кожному викладачу забезпечити отримання мінімальних показників рейтингу 450 балів з наукової роботи до наступної атестації.

               

Питання 6.2. Звіт про виконання викладачами кафедри у І сем. 2019-2020 н.р. плану видання навчально-методичної літератури та плану підготовки нових лабораторних робіт (доповідач доц. Бобков Ю.В.).

За 1-й семестр отримані непогані результати у підготовці навчально-методичних матеріалів. Доцент Лукомський В.Г. підготував навчальний посібник "Основи авіації та космонавтики". Ця робота має першою пройти всі етапи узгодження в інституті та університеті. Підготовлений навчальний посібник «Коливання технічних систем»  Збруцького  О.В., Ільчишиної Д.І. та Іванової О.М. з кредитного модуля "Технічна механіка-3. Коливання в технічних системах". Камеліним А.Б. підготовлена перша версія методичного посібника "Інформаційні технології аерокосмічних систем", що потребує мовного редагування. У зв'язку із роботою над дисертаціями затримується підготовка навчальних посібників Гавриленка В.В. і Черняка М.Г. з Бондаренком Є.О. У зв'язку із роботою над монографією затримується підготовка навчального посібника Пономаренка С.О.

План підготовки нових лабораторних робіт у 1-му семестрі виконується із затримкою. Однією із причин запізнення є проблеми із надходженням комплектуючих елементів для підготовки лабораторних робіт. Хороший стан підготовки до проведення лабораторних робіт є у Бобкова В.В., Добролюбової М.В. Доцент Сердюк А.А. готує методичні матеріали для іншої дисципліни: замість дисципліни "Основи будови систем керування-1" готує матеріали для дисципліни "Інтегровані комп'ютерні технології проектування". Але основною причиною затримки матеріалів з лабораторних робіт є слабка самоорганізація самих авторів. При розробці реальних лабораторних робіт доцільно використати досвід і напрацювання зі створення безпілотних літальних апаратів (коптерів) аспіранта
Шеремета М.М.

УХВАЛИЛИ: Кожному автору активізувати роботу з виконання плану видання навчально-методичної літератури і плану підготовки нових лабораторних робіт та забезпечити його виконання до кінця поточного навчального року.

 

Питання 6.3. 

6.3.1. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2019 рік (доповідач доц. Бурнашев В.В.).

В цілому за 2019 рік кафедра має хороші результати з наукової роботи:

- викладачами кафедри за 2019 рік опублікували статей - 35 із них 5 - в виданнях SCOPUS;

- видано 1 монографію і 1 навчальний посібник;

- прийнято на 1-й курс 7 аспірантів;

- прийнято участь у 3 фахових конференціях і 2-х міжнародних конференціях на яких опубліковано 64 тези виступів;

- виконано НДР на суму більше 2300 тис. грн.;

- в науковій роботі приймали участь 8 студентів, 1 студент з оплатою.

Однак, на попередній атестації окремими викладачами (Сердюк А.А., Гавриленко В.В., Трунов В.Ю., Лукомський В.Г.) не досягнуто мінімального показника рейтингу 450 балів з наукової роботи. А викладачами Сердюком А.А. та Гавриленком В.В. не опубліковані необхідні за планом 2 наукові статті. Тому всім викладачам необхідно активізувати як свою наукову діяльність, так і залучення студентів до цієї діяльності, а також забезпечити високі показники наукової роботи до наступної атестації.

Слухали інформацію щодо агітаційної роботи серед абітурієнтів (доповідач доц. Сердюк А.А.).

День відкритих дверей був 22-23 грудня і планується ще на 24-25 січня. Відвідав 2 технікуми з метою набору прискоренників. Студентам 1-го курсу були роздані листи подяки, які вони віднесли до своїх шкіл, а також були буклети з відомостями про кафедру. Брошура кафедри перекладена англійською і її роздають іноземним студентам. Був контакт з бразильськими абітурієнтами.

         Слухали інформацію щодо проходження сесії (доповідач ст. викладач Гавриленко В.В.):

         Сесія проходить нормально, але 4 студента 5 курсу не приступили до сесії. Куратори мають покращити роботу в групах.

УХВАЛИЛИ: 

1.Всім викладачам активізувати свою наукову діяльність. Доц. Бурнашеву В.В. взяти під особистий контроль забезпечення кожним викладачем кафедри мінімального показника рейтингу 450 балів.

  1. Для повного виконання своїх планових зобов’язань всім викладачам терміново подати підготовлені статті для публікації в фахових збірниках МГС, ІСМК. Доц. Бурнашеву В.В. забезпечити завершення формування фахових збірників МГС, ІСМК плану 2019 року та підготовку їх до видання.
  2. Доц. Бурнашеву В.В. посилити контроль за досягненням кафедрою необхідних показників наукової діяльності згідно умов ліцензування.
  3. Доц. Бурнашеву В.В. активізувати роботу на кафедрі по підвищенню у викладачів індексів цитування.
  4. Куратори повинні покращити роботу в своїх групах.

 

Питання 6.4. Про виконання рішень кафедри (доповідач доц. Пономаренко С.О.).

Інформацію прийнято до відома.

 

Питання 6.5. Різне.

6.5.1. Про підготовку доцентом Лукомським В.Г. навчального посібника "Основи авіації та космонавтики" для студентів спеціальності 173 «Авіоніка», спеціалізації «Системи керування літальними апаратами» (доповідач доцент Бобков Ю.В.).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати навчальний посібник "Основи авіації та космонавтики" (укладач Лукомський В.Г., к.т.н., доц.) до видання в установленому порядку (наступний етап - розгляд на методичній комісії Інституту аерокосмічних технологій).

6.5.2. Про підготовку Збруцьким О.В., Ільчишиною Д.І. та
Івановою О.М. навчального посібника «Коливання технічних систем» для студентів спеціальності 173 «Авіоніка», спеціалізації «Системи керування літальними апаратами» (доповідач доцент Бобков Ю.В.).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати навчальний посібник «Коливання технічних систем» (укладачі Збруцький О.В., проф. д.т.н., Ільчишина Д.І., к.т.н. доц. та ст. викл. Іванова О.М.) до видання в установленому порядку (наступний етап - розгляд на методичній комісії Інституту аерокосмічних технологій).

 

6.5.3. Про підготовку на кафедрі підручника «Авіоніка літальних апаратів» з колективним авторством. Запропоновано викладачам розглянути перший варіант змісту підручника, визначитись із участю у його написанні та доповнити зміст своїми розділами (пунктами) (доповідач проф.
Збруцький О.В.)
.

УХВАЛИЛИ: Протягом місяця сформувати розширений варіант змісту підручника, а для цього бажаючим надіслати доценту Пономаренку С.О. свої пропозиції щодо участі в написанні підручника «Авіоніка літальних апаратів». Доценту Пономаренку С.О. після узагальнення і погодження із завідувачем кафедри ознайомити викладачів із розширеним варіантом змісту підручника на наступному засіданні кафедри.

 

 

Завідувач кафедри СКЛА

професор                                                                             Збруцький О.В.

 

Вчений секретар кафедри

доцент                                                                              Пономаренко С.О.  

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17