Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ   № 11

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.06.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Звіт про методичну роботу кафедри у 2014/2015 навч. році та затвердження плану проведення методичних семінарів на 2015/2016 навч. рік
2. Звіт про наукову роботу на кафедрі та участь у науково-технічних конференціях. Затвердження плану проведення наукових семінарів кафедри на 2015/2016 навч. рік
3. Звіт викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за 2014/2015 навч. рік. Затвердження виконання індивідуальних планів за 2014/2015 навч. рік.
4. Затвердження розподілу педагогічного навантаження викладачів на 2015/2016 навч. рік . Попереднє затвердження індивідуальних робочих планів викладачів на 2015/2016 навч.рік
5. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та практик на 2015/2016 рік
6. Результати атестації та робота кураторів груп по збереженню чисельної кількості академгруп
7. Проведення внутрішньої акредитації
8. Попередній аналіз рейтингів викладачів кафедри за 2014навч. рік
9. Затвердження плану роботи кафедри на 2015/2016 навч. рік

ПРОТОКОЛ   № 10

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 13.05.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах
2. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів, організація переддипломної практики студентів 6 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Затвердження програми наук. конференції . ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів
4. Про показники роботи викладачів та попередній рейтинг.
5. Виконання зареєстрованих та реєстрація ініціативних наукових робіт викладачами кафедри
6. Стан підготовки до ведення навчального процесу ОКР «магістр» напрямку «Авіоніка» англійською мовою з 2015-16 н.р.

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.03.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Виконання плану профорієнтаційної роботи
2. Про роботу кафедрального сайту
3. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами
4. Рекомендації до вступу в аспірантуру. Затвердження списку рекомендованих
5. Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2015/2016 навчального року, викладання англійською мовою
6. Про підготовку учасників студентських олімпіад та наукових конкурсів
7. Обговорення пропозицій по нормах педагогічного навантаження

 

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Хід роботи ДЕК спеціалістів.
2. Підсумки роботи студентської наукової конференції.
3. Стан організації роботи бакалаврів. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів
4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів магістрів 6 курсу. Стан виконання індивідуальних планів
5. Стан підготовки лабораторної бази до навчального процесу
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Кривохатько І.С.
7. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17