Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі конференції ZOOM 11 листопада 2020р., початок о 14-30. 

 

  1. Склад екзаменаційної комісії та організація її роботи із захисту дипломних проєктів

Екзаменаційна комісія із захисту дипломних проєктів на здобуття ступеня бакалавра призначена наказом по університету від 24 грудня 2019 р. №1/360у складі:

Голова комісії

Рижков Лев Михайлович , д.т.н., професор кафедри СКЛА

Члени комісії:  

Лукомський Василь Григорович ,  к.т.н., доцент кафедри СКЛА

 

Бобков Юрій Володимирович ,  к.т.н., доцент кафедри СКЛА

 

Гавриленко Володимир Васильович, ст. викладач кафедри СКЛА

За період роботи екзаменаційної комісії з 15 червня 2020 р. по 16 червня 2020 р. проведено 2 засідання із захисту дипломних проєктів:

Дата

Час початку

Кількість студентів

Аудиторія

15.06.2020 року

09-00

6

режим відео-конференції

15.06.2020 року

09-00

6

режим відео-конференції

Робота екзаменаційної комісії проводилась у відповідності з Положенням про екзаменаційну комісію та Тимчасовим регламентом організації і проведення захистів дипломних робіт (проєктів)/магістерських дисертацій та випускних екзаменів.

В цілому зміст і оформлення дипломних проєктів, представлених до захисту, задовольняє встановленим вимогам. Всі дипломні проєкти були перевірені на плагіат. Засідання ЕК № 24.4 проходило в режимі відео-конференції на платформі Zoom в присутності голови ЕК.

Організація роботи комісії (розклад роботи ЕК) виконана на високому рівні, була повністю забезпечена необхідними матеріалами і документами; на захист було запрошено керівників дипломних проєктів; було проведено попередній розгляд членами ЕК дипломних проєктів; дано високу оцінку інженерному і науковому рівням дипломних проєктів, повноти і логічності доповідей та якості відповідей на запитання членів ЕК при захисті; організовано технічне забезпечення захистів: була забезпечена наявність аудіо-, відео- та комп′ютерної техніки з можливістю демонстрування презентацій та коресленників; членам комісії, студентам та запрошеним було надіслано ідентифікатор конференції на Zoom платформі; було проведено запис відео-конференції із захистів дипломних проєктів.

19.05.2020 р. та 11.06.2020 р. відбувався попередній захист дипломних проєктів.

  1. Результати захисту дипломних проєктів

Результати захисту дипломних проєктів наведено в таблиці та в додатку до звіту ЕК:

Всього захищалося

12

За національною шкалою

"Відмінно"

4

"Дуже добре"

5

"Добре"

3

"Задовільно"

-

"Достатньо"

-

Рецензування дипломного проєкту проводилося доцентом кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського к.т.н. Мариношенком О.П.

На думку членів ЕК наведені у додатку показники відповідають вимогам сьогодення.

  1. Якість підготовки випускників

Випускники першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 173 «Авіоніка» мають достатній рівень технічної підготовки, володіють знаннями та уміннями що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Під час захисту дипломних проєктів студенти виявили наукове мислення, а також знання зі спеціальних дисциплін навчальної програми і вміння застосувати обчислювальну техніку. Знають сучасну елементну базу приладобудування, мають навички проєктування складних систем автоматичного керування  літальних  апаратів, володіють сучасними інформаційними  технологіями, за допомогою яких виконують розрахунки у дипломних проєктах по самостійно складеним і відлагодженим алгоритмам і програмам.

Теми всіх дипломних проєктів реальні, охоплюють актуальні проблеми сучасної ракетно-космічної і авіаційної техніки, бортових приладових комплексів, сучасних систем автоматичного керування та відповідають напрямкам наукової діяльності кафедри і  можуть  бути впроваджені в наукові розробки  або навчальний процес.

Дипломні проєкти відповідають сучасному стану науки і техніки та можливостям виробництва.

- За результатами досліджень, проведених в дипломних проєктах Пахольченко М.О. («Система технічного зору для навігаційної системи» - керівник к. т. н., доцент Бобков Ю.В.) та Піщели П.О. («Система технічного  зору  для забезпечення  руху  групи  мультикоптерів»  -  керівник к. т. н., доцент Бобков Ю.В.),  підготовлені  тези  доповідей  до Науково-технічої  конференції, присвяченої Дню Науки – 2020.

- Пояснювальні записки мають всі необхідні розділи, передбачені рекомендаціями щодо змісту та структури дипломних проєктів зі спеціальності 173 «Авіоніка». В них аналізуються шляхи вирішення поставленої задачі, обґрунтовується вибір конструктивної схеми.

- Виконуються проєктні розрахунки аеродинамічних, геометричних параметрів та характеристик міцності об’єкту проєктування.  В  дипломних  проєктах  також  широко  використовуються  інформаційні технології, сучасні методи математичного моделювання.

- Оформлення пояснювальних записок відповідає вимогам ДСТУ і ЄСКД.

- Графічна частина  більшості  дипломних  проєктів  складалася  з  4  аркушів  формату  А1   і  відображала постановку задачі дипломного проєктування, особливості методики розрахунку, результати розрахунків та креслення деталей та агрегатів.

ЕК рекомендувала продовжувати навчання в магістратурі всім студентам які успішно  захистили  дипломні проекти так, як вони мають фундаментальні знання з базових дисциплін  навчальної програми та володіють сучасними інформаційними  технологіями:

- студент Федун  А.А. розробив систему слідкування за ціллю на основі використання нейронної мережі та системи розпізнавання образів, результати своєї роботи підтвердив моделюванням та провів реальний експеримент;

- студентка Матющенко А.С. провела компенсацію основних похибок вимірювання системи визначення орієнтації квадрокоптера на основі комплементарного фільтра та провела експеримент та розробила робочу документацію на виготовлення стенду для подальших  досліджень;

- студент Колос І.Ю. розробив методику автономного визначення географічних азимутів напрямків на місцевості з  використанням наземного гірокомпасу;

- студент Штанько І.С. розробив методику калібровки блоку чутливих елементів безплатформової інерціальної навігаційної системи, результати підтвердив теоретично;

- студент Притуленко В.С. розробив конструкцію і алгоритми безплатформової інерціальної навігаційної системи підвищеної надійності із збитковою архітектурою чутливих елементів (4 гіроскопи, 4 акселерометри);

- студент Черненко С.О. дослідив вплив факторів, які визначають траєкторію посадки безпілотного літака, розробив  алгоритми та імітаційну модель системи керування автоматичною посадкою безпілотного літака. Готує реальний експеримент;

- студент Лесюк   М.П. розробив методику стендового калібрування інерціального вимірювального модуля на обладнанні низької точності, результати підтвердив теоретично та практично;

- студент Піщела П.О. реалізував систему технічного зору для забезпечення синхронного руху двох  мультикоптерів;

-студент Богданов Ю.А. розробив робочу документацію стендів для визначення механічних характеристик  деталей коптерів,  виготовлених  із  композитних  матеріалів  та  визначення  характеристик гвинтомоторних груп;

- студент Поволоцький Б.А. досліджував надійність безплатформової інерціальної навігаційної системи підвищеної надійності із надлишковою архітектурою чутливих елементів (6 гіроскопів, 6 акселерометрів). Розробив конструкцію;

- студентка Гречко М.В. досліджувала вплив похибок акселерометрів на точність початкової виставки безплатформової інерціальної навігаційної системи літального апарату;

- студентка Пахольченко М.О. обґрунтувала  можливість застосування системи технічного  зору для підвищення точності навігаційної системи, проведено розрахунки, вибір елементів та моделювання роботи системи. 

       4. Висновки та рекомендації

  • Тематика дипломних проєктів актуальна, відповідає сучасним вимогам науки і техніки.
  • При виконанні і захисті дипломних проєктів студенти в цілому проявили високий рівень професійної підготовки.
  • За результатами досліджень, проведених у двох дипломних проєктах, підготовлені тези доповідей до Науково-технічної конференції, присвяченої Дню Науки – 2020.
  • Рекомендувати керівникам дипломних проєктів звернути увагу на збільшення тем дипломного проєктування, які  мають практичне застосування та виконуються по завданнях підприємств.

Затверджено на заключному засіданні ЕК,

протокол № 13 від « 16 » червня 2020 р.

Голова ЕК:

Лев РИЖКОВ

Ознайомлені:

 

Директор інституту аерокосмічних технологій

Іван КОРОБКО

В.о. завідувача кафедри СКЛА

Олександр ЗБРУЦЬКИЙ

🔹 З 16.03 по 27.03 проводиться рубіжний контроль виконання навчального плану студентами 1-3 курсу бакалаврату (обов’язково!) та 1 курсу магістратури (за рішенням Вчених рад факультетів/інститутів).

 🔹 Атестація виставляється за результатами, отриманими в період навчання до початку карантину та результатами, отриманими при реалізації  дистанційної форми навчання (студенти отримують певні види завдань, виконують їх і отримують бали, які додаються до вже наявних).

📌 Що потрібно, щоб отримати позитивний результат по атестації?

Має бути виконано весь обсяг робіт, передбачених навчальним планом з певної дисципліни на момент атестації – детальніше прописано в рейтинговій системі оцінювання з даної дисципліни або ж можете уточнити у викладача.

🕓 Коли: 16-27 березня 2020

📍Де: Онлайн

Сторінка 1 із 5

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17