Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

 

  1. Склад екзаменаційної комісії та організація її роботи із захисту дипломних проєктів

Екзаменаційна комісія із захисту дипломних проєктів на здобуття ступеня бакалавра призначена наказом по університету від 24 грудня 2019 р. №1/360у складі:

Голова комісії

Рижков Лев Михайлович , д.т.н., професор кафедри СКЛА

Члени комісії:  

Лукомський Василь Григорович ,  к.т.н., доцент кафедри СКЛА

 

Бобков Юрій Володимирович ,  к.т.н., доцент кафедри СКЛА

 

Гавриленко Володимир Васильович, ст. викладач кафедри СКЛА

За період роботи екзаменаційної комісії з 15 червня 2020 р. по 16 червня 2020 р. проведено 2 засідання із захисту дипломних проєктів:

Дата

Час початку

Кількість студентів

Аудиторія

15.06.2020 року

09-00

6

режим відео-конференції

15.06.2020 року

09-00

6

режим відео-конференції

Робота екзаменаційної комісії проводилась у відповідності з Положенням про екзаменаційну комісію та Тимчасовим регламентом організації і проведення захистів дипломних робіт (проєктів)/магістерських дисертацій та випускних екзаменів.

В цілому зміст і оформлення дипломних проєктів, представлених до захисту, задовольняє встановленим вимогам. Всі дипломні проєкти були перевірені на плагіат. Засідання ЕК № 24.4 проходило в режимі відео-конференції на платформі Zoom в присутності голови ЕК.

Організація роботи комісії (розклад роботи ЕК) виконана на високому рівні, була повністю забезпечена необхідними матеріалами і документами; на захист було запрошено керівників дипломних проєктів; було проведено попередній розгляд членами ЕК дипломних проєктів; дано високу оцінку інженерному і науковому рівням дипломних проєктів, повноти і логічності доповідей та якості відповідей на запитання членів ЕК при захисті; організовано технічне забезпечення захистів: була забезпечена наявність аудіо-, відео- та комп′ютерної техніки з можливістю демонстрування презентацій та коресленників; членам комісії, студентам та запрошеним було надіслано ідентифікатор конференції на Zoom платформі; було проведено запис відео-конференції із захистів дипломних проєктів.

19.05.2020 р. та 11.06.2020 р. відбувався попередній захист дипломних проєктів.

  1. Результати захисту дипломних проєктів

Результати захисту дипломних проєктів наведено в таблиці та в додатку до звіту ЕК:

Всього захищалося

12

За національною шкалою

"Відмінно"

4

"Дуже добре"

5

"Добре"

3

"Задовільно"

-

"Достатньо"

-

Рецензування дипломного проєкту проводилося доцентом кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського к.т.н. Мариношенком О.П.

На думку членів ЕК наведені у додатку показники відповідають вимогам сьогодення.

  1. Якість підготовки випускників

Випускники першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 173 «Авіоніка» мають достатній рівень технічної підготовки, володіють знаннями та уміннями що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Під час захисту дипломних проєктів студенти виявили наукове мислення, а також знання зі спеціальних дисциплін навчальної програми і вміння застосувати обчислювальну техніку. Знають сучасну елементну базу приладобудування, мають навички проєктування складних систем автоматичного керування  літальних  апаратів, володіють сучасними інформаційними  технологіями, за допомогою яких виконують розрахунки у дипломних проєктах по самостійно складеним і відлагодженим алгоритмам і програмам.

Теми всіх дипломних проєктів реальні, охоплюють актуальні проблеми сучасної ракетно-космічної і авіаційної техніки, бортових приладових комплексів, сучасних систем автоматичного керування та відповідають напрямкам наукової діяльності кафедри і  можуть  бути впроваджені в наукові розробки  або навчальний процес.

Дипломні проєкти відповідають сучасному стану науки і техніки та можливостям виробництва.

- За результатами досліджень, проведених в дипломних проєктах Пахольченко М.О. («Система технічного зору для навігаційної системи» - керівник к. т. н., доцент Бобков Ю.В.) та Піщели П.О. («Система технічного  зору  для забезпечення  руху  групи  мультикоптерів»  -  керівник к. т. н., доцент Бобков Ю.В.),  підготовлені  тези  доповідей  до Науково-технічої  конференції, присвяченої Дню Науки – 2020.

- Пояснювальні записки мають всі необхідні розділи, передбачені рекомендаціями щодо змісту та структури дипломних проєктів зі спеціальності 173 «Авіоніка». В них аналізуються шляхи вирішення поставленої задачі, обґрунтовується вибір конструктивної схеми.

- Виконуються проєктні розрахунки аеродинамічних, геометричних параметрів та характеристик міцності об’єкту проєктування.  В  дипломних  проєктах  також  широко  використовуються  інформаційні технології, сучасні методи математичного моделювання.

- Оформлення пояснювальних записок відповідає вимогам ДСТУ і ЄСКД.

- Графічна частина  більшості  дипломних  проєктів  складалася  з  4  аркушів  формату  А1   і  відображала постановку задачі дипломного проєктування, особливості методики розрахунку, результати розрахунків та креслення деталей та агрегатів.

ЕК рекомендувала продовжувати навчання в магістратурі всім студентам які успішно  захистили  дипломні проекти так, як вони мають фундаментальні знання з базових дисциплін  навчальної програми та володіють сучасними інформаційними  технологіями:

- студент Федун  А.А. розробив систему слідкування за ціллю на основі використання нейронної мережі та системи розпізнавання образів, результати своєї роботи підтвердив моделюванням та провів реальний експеримент;

- студентка Матющенко А.С. провела компенсацію основних похибок вимірювання системи визначення орієнтації квадрокоптера на основі комплементарного фільтра та провела експеримент та розробила робочу документацію на виготовлення стенду для подальших  досліджень;

- студент Колос І.Ю. розробив методику автономного визначення географічних азимутів напрямків на місцевості з  використанням наземного гірокомпасу;

- студент Штанько І.С. розробив методику калібровки блоку чутливих елементів безплатформової інерціальної навігаційної системи, результати підтвердив теоретично;

- студент Притуленко В.С. розробив конструкцію і алгоритми безплатформової інерціальної навігаційної системи підвищеної надійності із збитковою архітектурою чутливих елементів (4 гіроскопи, 4 акселерометри);

- студент Черненко С.О. дослідив вплив факторів, які визначають траєкторію посадки безпілотного літака, розробив  алгоритми та імітаційну модель системи керування автоматичною посадкою безпілотного літака. Готує реальний експеримент;

- студент Лесюк   М.П. розробив методику стендового калібрування інерціального вимірювального модуля на обладнанні низької точності, результати підтвердив теоретично та практично;

- студент Піщела П.О. реалізував систему технічного зору для забезпечення синхронного руху двох  мультикоптерів;

-студент Богданов Ю.А. розробив робочу документацію стендів для визначення механічних характеристик  деталей коптерів,  виготовлених  із  композитних  матеріалів  та  визначення  характеристик гвинтомоторних груп;

- студент Поволоцький Б.А. досліджував надійність безплатформової інерціальної навігаційної системи підвищеної надійності із надлишковою архітектурою чутливих елементів (6 гіроскопів, 6 акселерометрів). Розробив конструкцію;

- студентка Гречко М.В. досліджувала вплив похибок акселерометрів на точність початкової виставки безплатформової інерціальної навігаційної системи літального апарату;

- студентка Пахольченко М.О. обґрунтувала  можливість застосування системи технічного  зору для підвищення точності навігаційної системи, проведено розрахунки, вибір елементів та моделювання роботи системи. 

       4. Висновки та рекомендації

  • Тематика дипломних проєктів актуальна, відповідає сучасним вимогам науки і техніки.
  • При виконанні і захисті дипломних проєктів студенти в цілому проявили високий рівень професійної підготовки.
  • За результатами досліджень, проведених у двох дипломних проєктах, підготовлені тези доповідей до Науково-технічної конференції, присвяченої Дню Науки – 2020.
  • Рекомендувати керівникам дипломних проєктів звернути увагу на збільшення тем дипломного проєктування, які  мають практичне застосування та виконуються по завданнях підприємств.

Затверджено на заключному засіданні ЕК,

протокол № 13 від « 16 » червня 2020 р.

Голова ЕК:

Лев РИЖКОВ

Ознайомлені:

 

Директор інституту аерокосмічних технологій

Іван КОРОБКО

В.о. завідувача кафедри СКЛА

Олександр ЗБРУЦЬКИЙ

🔹 З 16.03 по 27.03 проводиться рубіжний контроль виконання навчального плану студентами 1-3 курсу бакалаврату (обов’язково!) та 1 курсу магістратури (за рішенням Вчених рад факультетів/інститутів).

 🔹 Атестація виставляється за результатами, отриманими в період навчання до початку карантину та результатами, отриманими при реалізації  дистанційної форми навчання (студенти отримують певні види завдань, виконують їх і отримують бали, які додаються до вже наявних).

📌 Що потрібно, щоб отримати позитивний результат по атестації?

Має бути виконано весь обсяг робіт, передбачених навчальним планом з певної дисципліни на момент атестації – детальніше прописано в рейтинговій системі оцінювання з даної дисципліни або ж можете уточнити у викладача.

🕓 Коли: 16-27 березня 2020

📍Де: Онлайн

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17